WPŁYW NA KOMFORT PRACY

Na kom­fort pracy przy komputerze wpływa szereg czynników, do których należą: 1) po­szczególne elementy tworzące stanowisko komputerowe, bezpośrednio związane z komputerem (klawiatura, monitor, drukarka); 2) kształtowanie przestrzennej struk­tury stanowiska komputerowego; 3) czynniki środowiska materialnego pracy (oświe­tlenie, mikroklimat, hałas, pole elektromagnetyczne); 4) czynniki psychologiczne; 5) jakość oprogramowania.Zdrowie zależy nie tylko od środowiska w jakim obsługujemy komputer, ale rów­nież od nas samych. Dlatego też duże znaczenie mają dobrze zorganizowane i wyko­rzystane przerwy w pracy, ćwiczenia fizyczne oraz ćwiczenia relaksujące wzrok.tych sprawach najczęściej organizatorzy pracy zapominają. Inaczej należy inter­pretować warunki pracy przy monitorach ekranowych w odniesieniu do dzieci i mło­dzieży w wieku szkolnym.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)