WŁAŚCIWE BADANIA

Po przeanalizowaniu odpowiedzi zakwalifikowano do następnego etapu badań osoby, które mają i używają komputery w domu, oraz stosują różne techniki i narzędzia in­formatyczne w autoedukacji. Na ponownym spotkaniu z ankietowanymi studentami poproszono o zgodę na przeprowadzenie dłuższego wywiadu z tymi, których ankiety spełniały powyższe kryteria.Właściwe badania przeprowadzono techniką wywiadu. Wywiad prowadzony był w oparciu o wcześniej przygotowane pytania, których sposób zadawania, forma i treść zależały od prowadzącego i uzależnione były od kontekstu prowadzonej rozmowy. Przeciętny czas trwania tej procedury to około pół godziny. Badani informowani byli wcześniej o celu tego badania, jednocześnie mogli odmówić w nim udziału. W cza­sie trwania wywiadu mogli swobodnie odpowiadać na dane zagadnienie, często pro­wadzący zadawał pytania dodatkowe w celu dokładnego zrozumienia istoty odpo­wiedzi. Wypowiedzi badanych były zapisywane przez prowadzącego wywiad na specjalnie do tego celu przygotowanych arkuszach.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)