SAMORZĄD PARTNEREM WŁADZY

Samorząd winien być partnerem władzy, mieć pełną swobodę swoich władz, być autentycznym i sponta­nicznym. Związki zawodowe powinny przede wszyst­kim realizować swe podstawowe cele — reprezentowa­nie pracowników wobec pracodawców, ochronę intere­sów pracowniczych.Jak powinien wyglądać sprawny mechanizm gospo­darczy? Na to pytanie w „niezależnych raportach” zna­leźć można mniej sprecyzowane odpowiedzi. Najważ­niejszą sprawą — stwierdzono — jest przyjęcie pięciu podstawowych zasad:przekazanie organizacjom gospodarczym (przed­siębiorstwom) szerokich uprawnień do podejmowania samodzielnych decyzji;wyposażenie samorządu pracowniczego w orga­nizacjach gospodarczych (przedsiębiorstwach) w prawo do wpływania na ich działalność, szczególnie na obsa­dzanie stanowisk kierowniczych oraz na decyzje do- i tyczące płac itp.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)