POWOŁANIE NIEZALEŻNYCH WŁADZ

Powołanie niezależnej od władz państwowych or­ganizacji konsumentów, samorządnej, wyposażonej w określone uprawnienia.Aby te zasady funkcjonowały należycie — stwier­dzono w „niezależnych raportach” — istnieć muszą demokratyczne kryteria oceny i rekrutacji kadr. Ich podstawę stanowić powinna wyłącznie fachowość i re­zultaty uzyskiwane przez kierowaną jednostkę; kry­teria oceny politycznej winny być wyeliminowane. Ocena kierowników i trafności decyzji o obsadzie sta­nowisk kierowniczych należeć powinny do ciał kolek­tywnych, w których byliby reprezentowani przedsta­wiciele różnych organizacji społecznych, a tryb postę­powania byłby w maksymalnym stopniu jawny. Przy obsadzaniu stanowisk możliwie szeroko należy stoso­wać zasadę konkursu.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)