NA KILKU PŁASZCZYZNACH

Pedagogiczne aspekty humanizacji pracy i ich wpływ na bhp daje się zauważyć, w co najmniej w kilku płaszczyznach. Po pierwsze w kompetencjach prakseologicz- nych, które wyrażają się skutecznością w planowaniu, organizowaniu, kontroli i oceny procesów związanych z pracą w warunkach bezpiecznych i higienicznych. Po drugie w kompetencjach komunikacyjnych inspektora pracy, które wyrażają się skuteczno­ścią zachowań językowych w sytuacjach związanych z profilaktyką i reagowaniem na skutki zagrożeń w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy czym o kompeten­cjach językowych inspektora pracy możemy mówić wówczas, gdy posiada on wie­dzę o komunikowaniu interpersonalnym (inaczej komunikuje się z kierownictwem zakładu pracy, z przedstawicielami związków zawodowych i na ogół zróżnicowany­mi pracownikami), umiejętności (potrafi słuchać i rozumieć intencje i treść wypo­wiedzi cudzych i własnych) oraz potrafi konstruktywnie myśleć w kontekście ochro­ny ludzi przed zagrożeniami w pracy.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)