MEDIA ELEKTRONICZNE

Bardzo interesuj ącymrozróżnieniem mediów, zależnym od rodzaju przesyłanych treści jest klasyfikacja dokonana przez McLuhana. Dzieli on komunikaty na zimne i gorącoTCIepłota komunikatu zależy od liczby elementów informacyjnych. Barw­na, pełna treści fotografia jest gorąca. Natomiast prosty symbol graficzny zimny. Zdaniem McLuhana świat przesączony jest komunikatami gorącymi, nie pobudzają­cymi procesy myślowe.Media będące środkami masowego przekazu spełniają wiele funkcji dających się różnie sklasyfikować. Najczęściej wymieniana jest funkcja informacyjna, wycho­wawcza, integracji społecznej, rozrywkowa, propagandowa.Media elektroniczne swoimi możliwościami technicznymi oddziałują na czło­wieka, wywołują zamierzone lub nieprzewidziane skutki emocjonalneiDlatego ana­lizę wpływu mediów na orientacje życiowe młodzieży warto poprzedzić głębszym studium samej osoby.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)